2 years ago   •   209 notes   •   VIA: japanlove   •   SOURCE: japanlove
 • japanlove:

Kawagoe_14 by ajari on Flickr.

  japanlove:

  Kawagoe_14 by ajari on Flickr.

  2 years ago   •   234 notes   •   VIA: japanlove   •   SOURCE: japanlove
 • japanlove:

201110161D0254 by murata_s on Flickr.

  japanlove:

  201110161D0254 by murata_s on Flickr.

  2 years ago   •   533 notes   •   VIA: japanlove   •   SOURCE: japanlove
 • japanlove:

Kawagoe_08 by ajari on Flickr.

  japanlove:

  Kawagoe_08 by ajari on Flickr.